ЕТИЧЕН КОДЕКС

на Зона Фарма ЕООД, относно взаимодействието със здравни професионалисти

Политика на Зона Фарма, относно взаимодействието със здравни професионалисти

Зона Фарма си сътрудничи с лекари и други здравни професионалисти за разработката на продуктите и лекарства ни, за образоването им относно продуктите ни и обмена на клиничен опит при ползването им. Мисията ни е да сме най-високо ценената компания за пациенти, клиенти, колеги, инвеститори, бизнес партньори и за общностите, където работим и живеем. Тази амбициозна мисия отразява по-значителната роля, която обществото очаква от Зона Фарма да играе при подобряване здравното състояние на хората.

Нашата цел е да работим така, че нашите образователни и промоционални усилия да са в полза на пациентите и нашите програми и сътрудничество да имат правилно влияние върху медицинската преценка, предписването и препоръчването на продуктите и лекарствата ни. Затова ние се водим от нашата ценност за почтено поведение, от нашите високи етични стандарти и нашия стремеж да спазваме приложимите правни, регулаторни и професионални изисквания в страната, в която работим. Взаимоотношенията ни със здравните професионалисти и връзките ни с други професионалисти, които прилагат, предписват, закупуват или препоръчват лекарства с рецепти, без рецепта и продукти за здравето, трябва да отговарят на най-висок стандарт за почтеност и да съответстват на приложимите закони и постановления.

За целта Зона Фарма е приела тази Политика за взаимодействие със здравните професионалисти. Тя управлява дейностите, свързани с хуманната фармацевтика на Зона Фарма в България и включва дейностите, свързани с маркетинга, медицината, продажбите, и проучванията. взаимодействията със здравните професионалисти ще се ръководят от тази Политика, както и от приложимите закони, постановления, професионални изисквания и стандартите на фармацевтичната индустрия.

При всички случаи, дейностите на Зона Фарма трябва да са в съответствие с местните закони. В случай, че има конфликт между тази Политика и приложимите закони, постановления, професионални изисквания, или стандартите на фармацевтичната индустрия, се прилагат по-ограничителните условия.

Принципи и приоритети на взаимоотношенията здравен професионалист – пациент
Разбираме, че най-важното задължение на практикуващите здравни професионалисти е към техните пациенти. Следователно взаимоотношенията ни със здравните професионалисти трябва да подкрепят и да са в съответствие с професионалните и етични отговорности, които те имат към пациентите си.

Най-важното е нашите взаимодействия със здравните професионалисти да водят до напредък в грижата за пациентите и да подкрепят етичността и съпричастността в медицината.

Социална отговорност
Улесняването на достъпа да качествено здравеопазване е основно задължение на правителствата, но за да бъде успешно, всички участващи и зависещи от него (включително индустрията, здравните професионалисти и пациентите) трябва да работят заедно. Ние се стремим да изпълним нашата част – като разработваме продукти, създадени да предпазват и повлияват заболявания, като работим с други инвеститори, за да предоставяме продукти и здравна информация на пациенти и здравни професионалисти, като и да подкрепяме създаването и приложението на устойчиви решения в здравеопазването.

Прозрачност
Нашата цел във взаимодействията ни със здравните професионалисти е да не се допускат явни или действителни конфликти на интереси. Подкрепяме разкриването на финансови и други интереси и взаимоотношения, които биха могли да създадат явни конфликти на интереси в проучванията, образованието или клиничната практика, или да се тълкуват като такива. Освен това, при взаимоотношенията ни със здравните професионалисти, работещи в или свързани с правителството или регулаторните органи, ще положим усилия да се убедим, че се спазват всички приложими закони.

Комуникации, свързани с медицинска информация
Отдел медицински и регулаторни дейности на Зона Фарма е ангажиран да отговаря на запитвания от здравни професионалисти относно употребата на нашите продукти и лекарства. При осигуряването на тази информация ние се стремим да гарантираме, че тези данни са точни, обосновани, научно доказани и в съответствие с приложимите правни и регулаторни стандарти. Освен това, когато даваме научна информация, която не се съдържа в одобрената кратка характеристика на продукта или в уведомлението за пускане на пазара или в разрешението за употреба, трябва да подчертаваме това и да обясним защо го правим. Служителите на Зона Фарма трябва да избягват да промотират показания непосочени в разрешението за употреба на съответния продукт директно, индиректно, или чрез трети страни.

Промоционални дейности
Ние промотираме лекарствата си на здравни професионалисти, като осигуряваме обоснована информация относно употребата, безопасността, ефективността и други аспекти на продуктите и лекарствата ни. По-конкретно осигуряваме информация относно ползите, както и за противопоказанията, нежеланите лекарствени реакции и предупрежденията, свързани с продуктите и лекарствата ни. Промоционалните ни дейности със здравни професионалисти трябва да им помагат да поставят диагнози, да провеждат лечение или да предпазват от заболявания. Освен това, промоционалните ни материали трябва да са точни, обосновани, научно доказани и в съответствие с приложимите правни и регулаторни стандарти. Когато описват употребата, ефективността, безопасността и други аспекти на лекарствата ни, служителите на Зона Фарма и привлечените здравни професионалисти трябва да избягват да промотират показания непосочени в разрешението за употреба на съответния продукт директно, индиректно, или чрез трети страни.

Комуникации във връзка с информираността за заболявания и промоция насочена към потребителите
Комуникациите във връзка с информираността за заболявания и директно насочената към потребителите реклама имат за цел да помагат за осведомеността на пациентите и техния избор относно здравето им. Всички комуникации във връзка с нашите продуктите и реклама трябва да са образователни, информативни, точни, обосновани, научно доказани и в съответствие с приложимите правни и регулаторни стандарти.

Поверителност на здравната информация
Съгласни сме, че информацията за здравето на пациента заслужава да се третира с уважение и деликатност, и че тайната на пациента трябва да се пази. Като цяло, Зона Фарма не получава данни за здравето на пациентите, освен ако нямаме индивидуалното съгласие на пациента да получим и ползваме информацията (като например при клинични проучвания) или ако личните данни са без идентификация или са сборни. В някои случаи служителите на Зона Фарма може да се сдобият с информация относно здравословното състояние на пациента, без изричното му съгласие, (например при постъпване на съобщения за нежелани лекарствени реакции /НЛР/, за което е потърсено съдействието им отстрана на здравни професионалисти). Служителите на Зона Фарма съобщават данните в съответствие със Стандартна оперативна процедура за Докладване на НЛР, като полагат всички усилия личните данни да се пазят добре в съответствие с приложимите закони и постановления относно поверителността на информацията.

Мостри от продуктите
Мостри от лекарствата на Зона Фарма може да се доставят на здравните професионалисти в съответствие с приложимите закони. Където е разрешено, безплатни мостри от продуктите на Зона Фарма се дават на здравните професионалисти за предоставяне на пациентите им с цел запознаване на пациентите и техните лекуващи лекари с лекарствата, продуктите и медицинските ни изделия. Мострите не се предлагат или дават, за да подтикват към предписването им или като възнаграждение за това. Мострите не могат да се продават, купуват, или да се търгува с тях. Не могат да се използват като подарък или да се предоставят на здравните професионалисти за каквато и да била цел различна от безплатното им разпространение сред пациентите. Когато осигуряват мостри, служителите на Зона Фарма, трябва да проследяват всички разпространени мостри и да имат списък за тяхната дистрибуция.

Подпомагане на медицински срещи и конференции на съсловни организации
Зона Фарма, като социално отговорна компания подпомага медицинското образование, обмена на информация и различните дейности, насочени към повишаване на квалификацията на здравните професионалисти. Основна цел на медицинските конгреси, конференции, симпозиуми и подобни програми, подкрепени от Зона Фарма, трябва да бъде научният обмен на информация и/или медицинско образование. Предложеното гостоприемство трябва да е адекватно на научните цели и да не включва само подпомагане или организиране на развлекателни мероприятия (напр. спорт или развлечения) от страна на Зона Фарма. Освен това Зона Фарма няма да осигурява финансова подкрепа за присъствието на съпрузи или съпруги, или на гости (освен ако самите те не са поканени да присъстват). При никакви обстоятелства Зона Фарма няма да осигурява финансова подкрепа като средство за убеждаване на здравен професионалист да използва, предписва, закупува или препоръчва продукт на Зона Фарма или да влияе на изхода на клинично изследване. Спонсорство от страна на Зона Фарма на здравни професионалисти, които не са от България по време на медицински конференции на трети страни, или на подобни срещи, се ограничава до финансиране на пътните разходи, храната, настаняването и регистрацията, вкл. на хонорар при консултантска услуга или участие чрез презентация.

Образователни и/или промоционални срещи, на които Зона Фарма е домакин
Образователните и/или промоционални срещи, на които Зона Фарма е домакин са предназначени да образоват здравните професионалисти относно нашите лекарства. Всички такива срещи трябва да са с образователна цел. Предложеното гостоприемство във връзка с такива срещи трябва да е адекватно и да не включва развлекателни мероприятия, спонсорирани от Зона Фарма (напр. спорт или развлечения). Срещите се провеждат в подходящи помещения, допринасящи за основната цел на срещите, а когато е възможно, и близо до мястото, където по-голямата част от присъстващите живеят или работят. Освен това, Зона Фарма няма да осигурява финансова помощ за присъствието на съпрузи или съпруги или на гости (освен ако самите те не са поканени да присъстват). При никакви обстоятелства Зона Фарма няма да осигурява финансова подкрепа като средство за убеждаване на здравен професионалист да използва, предписва, закупува или препоръчва продукт на Зона Фарма, или да влияе върху изхода на клинично изследване.

Срещи на консултанти и ползването им за обучение на здравни професионалисти
Квалифицирани здравни професионалисти могат да бъдат наети като консултанти за осигуряване на добросъвестни услуги, като помагане при разработката на лекарства, участие в клинични изследвания или други проучвания, изказвания по време на презентации или конференции, или обучение на колеги от Зона Фарма. Възнаграждението на здравни професионалисти за такива услуги не бива да превишава съответната пазарна стойност на осигурените услуги. Мястото и обстоятелствата при всяка консултантска среща трябва да е в помощ на консултантските услуги. Дейностите, свързани с консултантските услуги са главната тема на срещите. Зона Фарма ще заплаща само разумните разходи (напр. за транспорт, храна, настаняване и регистрация) направени от консултант, присъстващ на научна конференция в качеството си на професионалист, във връзка или от името на Зона Фарма. При никакви обстоятелства Зона Фарма няма да ангажира здравен професионалист, независимо от квалификациите му, убеждавайки го да използва, предписва, закупува или препоръчва продукт на Зона Фарма, или да оказва влияние върху изхода от клинично изследване. В България, много здравни професионалисти работят или са свързани с правителството или регулаторните органи. Зона Фарма се ангажира взаимоотношенията й със здравните професионалисти да са прозрачни, за да гарантира, че те са в съответствие с политиката на Зона Фарма и с приложимите закони.

Предмети, свързани с ежедневните дейности и други въпроси
Предмети, свързани с медицинската практика, може да се доставят безплатно на здравните професионалисти, ако са свързани с обсужване на пациенти или се ползват от здравни екипи или служат за образователни цели. Такива предмети/артикули могат да се дават понякога, ако това е разрешено от законите и практиката на фармацевтичната индустрия, като част от обичайното взаимодействие с клиенти. В никакъв случай служителите на Зона Фарма не трябва да предлагат на здравни професионалисти никакви предмети със значима стойност, или предмет, който да служи като средство за убеждаване на здравен професионалист да използва, предписва, закупува или препоръчва продукт на Зона Фарма или да оказва влияние върху изхода от клинично изследване.

Образователни активности
Зона Фарма подпомага образователни активности и независими образователни програми с идеална цел. Зона Фарма подпомага квалификацията на здравните професионалисти, което в крайна сметка води до подобрени грижи за пациента. Исканията за подпомагане от страна на Зона Фарма се разглеждат според същността им. Такова подпомагане не може да се използва с цел да окаже влияние или да възнагради получателя за настояща, минала или бъдеща употреба или предписване на продукти на Зона Фарма, или за да се окаже влияние върху резултатите от клинични изследвания. Освен, че трябва да са в съответствие с закони, независимите програми за медицинско образование трябва да имат научно доказано съдържание и да подчертават, че Зона Фарма ги подпомага.

Обучение на персонала
Медицинският и търговски персонал на Зона Фарма е в постоянен контакт със здравните професионалисти и особено медицинските-търговски представители за представяне и промотиране на лекарствените ни продукти. Служителите на Зона Фарма и особено медицинските-търговски представители преминават периодични обучения, притежават научни познания и могат да предоставят точна и възможно най-пълна информация за лекарствените продукти, които представят. При посещенията си при здравните специалисти, медицинските-търговски представители разполагат с информация за предписване и ползване на продуктите, с данни за цените, начина и условията за предписване и заплащане. Медицинските представители не могат да предлагат подаръци и други имуществени и неимуществени облаги при представяне на лекарствени продукти.

Дарения с благотворителна цел
Зона Фарма предоставя дарения с благотворителна цел в подкрепа на дейности от обществен интерес на общопризнати благотворителни организации, здравни институции и отделни пациенти. Исканията за финансиране от Зона Фарма се разглеждат според същността им. Такова финансиране няма да се използва за да повлияе или възнагради получателя за настояща, минала или бъдеща употреба или предписване лекарства на Зона Фарма, или за да се окаже влияние върху резултатите от клинични изследвания.

Подпомагане на изследователски проекти
Като компания, насочила дейността си към здравеопазването, Зона Фарма може да подпомогне научни проекти. Искане за подкрепа на научно изследване се адресира към маркетинговия отдел на Зона Фарма и се насочват за оценка и решение към отдел медицински и регулаторни стандарти на Зона Фарма.

Тази Глобална Политика относно Взаимодействията със здравни професионалисти отразява стремежа ни да работим отговорно, етично и почтено във всички наши бизнес инициативи; да се съсредоточим върху подобряване на грижата за пациентите и да гарантираме, че нашата дейност подкрепя най-добрите медицински практики. С установяването и следването на тази Политика, ние се стремим да изпълним тези отговорности.